Nieuws

Nieuwsbrief oktober 2020

  ...
Meer lezen

Beslag leggen op de inboedel, hoe lang mag dat nog?

1 oktober a.s. en in 2021 worden er een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het beslag- en executierecht. Beslag op de inboedel wordt ingeperkt. Alleen bovenmatige boedel mag nog in beslag worden genomen. Maar wat is dan bovenmatig? Een IPhone 11 Pro wel en een Samsung Galaxy niet? En telt de ouderdom van de telefoon dan ook mee? Gezelschapsdieren mogen in principe niet in beslag worden genomen. Kunt u mij vertellen welk dier onder die defini...
Meer lezen

Nieuwe beslagvrije voet per 1 januari 2021

De nieuwe beslagvrije voet, een verademing of oude wijn in nieuwe zakken? De druk zit erop. Per 1 januari a.s. wordt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet ingevoerd. Zijn alle overheden er dan klaar voor? Het wordt nog een race tegen de klok. Bent u werkgever en heeft u met loonbeslagen te maken, dan heeft u ook met wijzigingen te maken. Wat te denken van medewerkers met leaseauto's waar het privë voordeel bij de schuldenaar kan komen te liggen....
Meer lezen

Bijsluiter of voorsluiter

De taal van de deurwaarder is niet voor iedereen gesneden koek. Zelfs in het Nederlands is de taal in de dagvaarding of beslagstukken voor vele lezers een goede reden om na de eerste alinea af te haken. De beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft daarvoor een oplossing bedacht. Bijsluiters waarin in eenvoudig Nederlands wordt uitgelegd waar het ambtelijk stuk over gaat. Ook zijn deze bijsluiters vertaald in het Duits, Engels, Frans, Arabisch, Turks en sinds kort in het Pools. ...
Meer lezen

NVI roept kabinet op tot versnelde invoering incassowet

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) roept het kabinet op om, met het oog op de huidige crisis, versneld de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) in te voeren. Daarmee wordt een incassoregister ingesteld waardoor alleen de bonafide incassobureaus mogen blijven opereren. De verwachte groei van schulden onder consumenten en bedrijven door de coronacrisis maakt een verantwoorde wijze van incasseren nu meer dan ooit nodig. Verantwoord incass...
Meer lezen

Nieuwe tarieven griffierechten voor lagere en hogere vorderingen

Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil de griffierechten voor kleinere vorderingen wijzigen. In civiele zaken in eerste aanleg zullen de tarieven voor vorderingen tussen de € 500 en € 5000 straks lager uitvallen. Hiermee wil de minister tegemoet komen aan de bezwaren die sinds de verhoging van deze tarieven in 2011 worden geuit. De huidige tarieven zouden de toegang tot de rechter te veel belemmeren.    ...
Meer lezen

Help: de nieuwe beslagvrije voet veroudert!

Overal waar wij uitleg geven over de berekening van de beslagvrije voet, stuit dat op uiteenlopende reacties. De gezamenlijke constatering is dat de beslagvrije voet meestal niet volledig juist kan worden berekend, omdat er gegevens ontbreken. Ook is een veelgehoorde klacht, dat de beslagvrije voet niet snel genoeg wordt herberekend. Omdat de meeste gegevens door de schuldenaar moeten worden aangeleverd en deze door de bomen het bos niet meer ziet, gaat de berekening dikwijls mank. In...
Meer lezen

Rotterdam krijgt regelrechter

Vanaf 15 september kunnen burgers en bedrijven civiele geschillen bij de Rotterdamse rechter voorleggen aan de ‘regelrechter’. De rechtbank begint dan met een pilot om laagdrempelige rechtspraak aan te bieden. Doel van de proef, die lijkt op de spreekuurrechter waarmee door de rechtbank Noord-Nederland werd geëxperimenteerd, is het toegankelijker maken van rechtspraak door een snelle, laagdrempelige en goedkope vorm van conflictoplossing te bieden. De proef ...
Meer lezen

Veelgestelde vragen digitaal procederen in handelsvorderingszaken

De Raad voor de rechtspraak zal digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging met het huidige systeem niet landelijk invoeren. Wat betekent dit voor lopende digitale zaken, het Aansluitpunt Rechtspraak en de toekomst van digitaal procederen? Lees de antwoorden op enkele veelgestelde vragen. ...
Meer lezen

Nieuwe ontwikkelingen rond digitalisering Rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak wil digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging niet landelijk invoeren en zal de minister niet vragen het daartoe benodigde koninklijk besluit voor te bereiden. Deze manier van procederen is vorig jaar als pilot gestart bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland, maar daar wordt geen uitbreiding aan gegeven. Ook het systeem waarmee digitaal wordt geprocedeerd in het bestuursrecht wordt niet verder ontwikkeld. De Raad heeft minister Dekker verder ...
Meer lezen

Bankbeslag en beslagvrije voet, gaat dat samen?

Geruime tijd is beslag op de bankrekening onderwerp van gesprek en discussie. Het loon wordt gestort op de bankrekening van de schuldenaar en de deurwaarder legt vervolgens beslag op deze bankrekening. Omdat de wet geen beslagvrije voet toewijst aan een bankrekening valt in principe het volledige saldo onder het beslag. Maar diverse uitspraken van (tucht-)rechters geven uitzonderingen. Vele vragen blijven open staan. Welk bedrag van de beslagvrije voet is op het moment van beslag al gebruikt voor het betalen van vaste lasten etc.? Preadvies De beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders (KBvG)...
Meer lezen

Ketenbenadering essentieel voor succesvolle digitalisering rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak startte enkele jaren geleden het KEI-programma om te komen tot modernisering van de rechtspraak. Naast interne automatisering van de rechtspraak, richtte het programma zich ook op verbetering van de samenwerkingsprocessen voor de gehele rechtsketen. KEI is bedoeld om de toegang tot de rechtspraak voor de rechtzoekende te versnellen en te verbeteren. ...
Meer lezen

Kabinet pakt problematische schulden van mensen aan

Het kabinet onderzoekt of het minimumbedrag van 40 euro incassokosten bij kleine vorderingen verlaagd kan worden voor mensen die in de schulden zitten. Ook start dit jaar nog een experiment met een schuldenrechter waarbij de schulden van een persoon bij een en dezelfde rechter worden afgehandeld. En voor de zomer volgt de consultatie van het wetsvoorstel waarin onder andere wordt geregeld dat mensen bij beslag op een bankrekening voldoende geld overhouden om van te l...
Meer lezen

Digitalisering rechtspraak is mislukt en moet helemaal opnieuw

Aan het digitaliseren van de rechtspraak is al 220 miljoen euro besteed en nu is het project mislukt. Het nieuwe, beperktere, doel: burgers en advocaten in een beveiligde omgeving met de rechtbank laten communiceren. Een digitale zittingszaal in Arnhem.Foto Lex van Lieshout/ANP  De digitalisering van de rechtspraak moet opnieuw worden gedaan, maar dan minder ambitieus. Digitaal procederen komt er voorlopig niet. Het ...
Meer lezen

Wat is toegestaan bij onderzoek naar bijstandsfraude in het buitenland?

Sinds januari 2015 heeft de Centrale Raad van Beroep tientallen uitspraken gedaan over de onderzoeksmethoden die gemeenten hanteren bij het opsporen van bijstandsfraude. Het gaat om onderzoeken naar inkomen en vermogen in het buitenland. In deze afzonderlijke uitspraken oordeelt de CRvB over de vraag of het uitgevoerde onderzoek al dan niet in strijd is met het verbod op discriminatie. In sommige gevallen oordeelde de CRvB dat het onderzoek niet strijdig was met het verbod op discriminatie. In andere gevallen, zoals onlangs nog bij een gemeente, was het onderzoek wel in strijd met het discriminatieverbod. ...
Meer lezen

De kostbare KEI-machine hapert

procederen zou dit jaar in het hele land verplicht worden, was ooit de planning. Maar nu lijkt KEI terug naar de tekentafel te moeten. Hoe kan dat? Een reconstructie. Door: Nathalie Gloudemans-Voogd / Beeld: Ronald Brokke De Rechtspraak moet moderniseren. Dat is Frits Bakkers doelstelling als hij in juli 2013 voorzitter van de Raad voor de rechtspraak wordt. Vijf jaar verder eindigt zijn termijn. Digitaal procederen kan nog maar mondjesmaat, de kosten blijven ...
Meer lezen

Flop dreigt met digitale rechtspraak

De digitalisering van de rechtspraak blijkt een veelvoud te kosten van wat de bedoeling was. De digitalisering van de rechtspraak dreigt te mislukken. Dat vreest de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Raad voor de Rechtspraak. Een brandbrief waarin hij deze zorgen uit, gericht aan de voorzitter van de Raad die belast is met de organisatie van de rechterlijke macht, is in handen van NRC. He...
Meer lezen

Verlaag griffiekosten om toegang tot de rechter te garanderen

De griffiekosten voor eenvoudige incassozaken moeten omlaag om de toegang tot de onafhankelijke rechter te garanderen. Dat stelt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, vanavond in Nieuwsuur. Omdat de griffierechten voor reguliere rechtspraak hoog zijn - veel hoger dan de werkelijke kosten - leggen bijvoorbeeld zorgverzekeraars en energiebedrijven hun incassozaken voor aan commerciële online geschiloplossers zoals e-Court. Of daarbij de belangen van schuldenaren voldoende zijn gewaarborgd, is echter onduidelijk. Online arbitrage ...
Meer lezen

KEI: Planning digitalisering aangepast

De Rechtspraak werkt sinds een aantal jaren aan digitalisering en modernisering van juridische procedures. In alle rechtsgebieden zijn inmiddels eerste digitale stappen gezet. Maar het is ook duidelijk geworden dat het realiseren van digitaal procederen door de rechtspraak complexer is dan was voorzien en daardoor meer tijd en geld kost. De digitalisering vraagt om een transformatie van de hele juridische sector. Die is noodzakelijk om de rechtspraak ook voor ...
Meer lezen

Kom juridisch trainen BPBI geaccrediteerd

Veel bewindvoerders zijn geinteresseerd in de werkwijze, processen en kosten van de deurwaarder. Dat was reden voor Kom juridisch trainen om deze opleidingsbehoefte handen en voeten te geven.   Daarom zijn er twaalf cursussen aan de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) voo...
Meer lezen

Insolventieregister nu ook geschikt voor mobiele apparaten

Het Centraal Insolventieregister, waar gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen te vinden zijn, is nu ook geschikt voor  mobiele apparaten. Hierdoor is het een stuk makkelijker geworden om in het register te zoeken via bijvoorbeeld smartphone of tablet. Insolventiegegevens die zijn gepubliceerd vanaf 1 januari 2005 zijn in het register te vi...
Meer lezen

Soepele start digitaal procederen in civiele zaken

In een week tijd 16 civiele vorderingszaken digitaal ingediend Sinds afgelopen vrijdag (1 september 2017) zijn er door advocaten 16 civiele vorderingszaken digitaal ingediend. Vanaf deze datum is digitaal procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland in deze zaken met een belang vanaf 25.000 euro verplicht. Bij de rechtbankMidden-Nederland werden 7 zaken aangebracht, bij de rechtbankGelderland waren het er 9. ...
Meer lezen

Per 1 september volgende fase digitaal procederen

1 september nadert met rasse schreden. Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland wordt het dan verplicht digitaal te procederen in civiele handelsvorderingen met een belang vanaf 25.000 euro. Advocaten in deze arrondissementen kunnen dan uitsluitend nog digitaal een zaak starten en voeren; alles rondom de mondelinge rechtszaak verloopt dan digitaal. Bij de andere 9 rechtbanken in Nederland is dit waarschijnlijk vanaf voorjaar 2018 het geval. Definitieve besluiten moeten hierover nog worden genomen. ...
Meer lezen

Kom trainen in het najaar

De agenda voor het najaar is gevuld. Ook een aantal nieuwe cursussen staan op het programma. KEI - digitaal procederen en Deurwaarderskosten en -jargon uitgelegd bijvoorbeeld. Onderwerpen waar wij regelmatig vragen over krijgen. Maar ook de cursus Loonbeslag en Beslagvrije voet is actueel. Wordt de invoering op 1 januari 2018 gehaald? In onze ...
Meer lezen

Vereenvoudiging stelsel griffierechten leidt niet tot gewenste effecten

Frits Bakker: ‘Precies gebeurd waar we bang voor waren’ De vereenvoudiging van het stelsel van griffierechten (geld dat moet worden betaald voor het voeren van een rechtszaak) heeft geleid tot onbedoelde en ongewenste gevolgen. De operatie zorgde onder meer voor minder handelszaken (veel voorkomende zaken over arbeids- en huurzaken, verzekeringen en overeenkomsten). In hoger beroepkwamen - tegen de bedoeling in - juist meer zaken. Onderzoekers spreken over een 'complexe operatie, met duidelijke kosten, niet zulke duidelijke baten en onvoorziene gevolgen'. De Raad voor de rechtspraakwaarschuw...
Meer lezen

Verplicht digitaal procederen van start

De Raad voor de rechtspraak adviseert de minister van Veiligheid en Justitie om de wetten voor verplicht digitaal procederen binnenkort in werking te laten treden. De wetgeving is al door het parlement aangenomen. De Rechtspraak wil graag op 12 juni starten met verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken. Voor advocaten in civiele handelsvorderingszaken met een belang van meer dan 25 duizend euro die procederen bij de rechtbanken Midden-Nederland en...
Meer lezen

Een adempauze om uit de schuldenspiraal te komen

Lukt het niet om in een stabiele financiële situatie te komen met ondersteuning van een schuldhulpverlener, dan is er binnenkort extra hulp om toch uit de problemen te komen. Er komt een mogelijkheid om maximaal een half jaar adempauze te krijgen. In die tijd mogen schuldeisers niet aankloppen om geld op te eisen of spullen in beslag te nemen. De beoogde inwerkingtreding is 1 april aanstaande. Ook de Raad...
Meer lezen

Hoge Raad start als eerste gerecht met verplicht digitaal procederen

De Hoge Raad der Nederlanden, de hoogste rechter, start vandaag (1 maart 2017) als eerste gerecht met verplicht digitaal procederen. Pand van de Hoge Raad aan het Korte Voorhout in Den Haag   Vanaf vandaag worden bij de Hoge Raad alle nieuwe civiele vorderingszaken in cassatie volledig digitaal ingediend en behandeld. De Hoge Raad kan deze stap eerder zetten dan de andere gerechten i...
Meer lezen

KEI - het nieuwe digitale procederen

De eerste procesinleidingen in de nieuwe digitale procesomgeving zijn een feit. Voor de zomer gaan de eerste rechtbanken over op de verplichte pilot. Eind 2017 volgen de andere rechtbanken. Daarbij gaat het om de civiele zaken waarbij partijen door een advocaat moeten worden bijgestaan.    Digitaal procederen wordt verplicht voor professionele partijen. Voor burgers niet altijd. Procesinlei...
Meer lezen

Executie ontruimingsvonnis schorsen: wanneer kan dat?

Een huurder is in kort geding veroordeeld tot ontruiming van het gehuurde wegens een huurachterstand. Het ontruimingsvonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dit betekent dat de verhuurder het vonnis mag executeren (en dus ontruimen) zelfs als de huurder nog in hoger beroep gaat. Wat kan de huurder nog doen om ontruiming te voorkomen? Aan de hand van een recente zaak legt ...
Meer lezen

Rechtspraak stelt in overleg met KBvG en NOvA model oproepingsbericht op

De Rechtspraak stelt een model ‘oproepingsbericht met procesinleiding’ vast voor de digitale civiele vorderingsprocedure volgens artikel 113 nieuw Rv. Dit model komt tot stand in nauw overleg met vertegenwoordigers van deurwaardersorganisatie KBvG en de Orde van Advocaten. Ook komt er een model voor de zaken met een buitenlandse verweerder (artikel 113 juncto artikel 115 nieuw Rv). Later worden meer oproepingsberichten ontwikkeld, bijvoorbeeld voor verzetprocedures (artikel 113 juncto artikel 143 nieuw Rv). Procedure starten: 2 manieren ...
Meer lezen

Meer rechtszaken door ruimere bevoegdheid kantonrechter

Verhoging competentiegrens tot 25 duizend euro in 2011 geëvalueerd De verruiming van de bevoegdheid van de kantonrechter heeft geleid tot ongeveer 25 procent meer rechtszaken met een belang tussen 5 duizend en 25 duizend euro. Dit blijkt uit het eindrapport over de evaluatie van de competentiegrensverhoging (Rijksoverheid.nl) in 2011. Toen werd de zogenoemde competentiegrens voor zaken waar d...
Meer lezen

Uitsprakenregister nu ook voor mobiele apparaten

Het uitsprakenregister, een van de meest bezochte onderdelen van rechtspraak.nl, is nu ook geschikt voor het gebruik met mobiele apparaten. Hierdoor is het een stuk makkelijker geworden om naar uitspraken te zoeken via bijvoorbeeld smartphone of tablet. In het uitsprakenregister kan worden gezocht naar, en in, de uitspraken van honderdduizenden rechtszaken. Naar aanleiding van de aanpassing van het register komen er meldingen binnen van gebruikers. Die meldingen worden gebruik...
Meer lezen

Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet naar de Kamer

Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet, het minimum aan inkomen waar over iemand moet kunnen blijven beschikken voor zijn basale levensonderhoud, is vandaag aan de Kamer aangeboden. Daarmee zetten staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een belangrijke stap naar een betere bescherming van het bestaansminimum van mensen met schulden. ...
Meer lezen

Verlenging vrijwillige fase digitaal procederen in civiele zaken

De fase waarin op vrijwillige basis in civiele zaken digitaal kan worden geprocedeerd, wordt verlengd. De Raad voor de rechtspraak heeft dat in overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) besloten. Sinds enkele weken is het voor advocaten mogelijk bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland digitaal stukken in te dienen. Leonard Böhmer, lid van de Algemene Raad van de NOvA, vindt het van cruciaal belang voor de advocatuur dat in de vrijwillige fase een groot volume aan testen en zaken wordt verwezenlijkt. ‘Op deze wijze kunnen kinderziekten uit het systeem worden gehaald. Wij doen dan ...
Meer lezen

Effectief telefoneren kun je leren

Lastige gesprekken. Mensen die hun afspraken niet nakomen. Dat ene telefoontje net voor vijven waarin je het maar niet voor elkaar krijgt om het gesprek af te ronden. Rekeningen die onbetaald blijven en het zoveelste excuus om niet te hoeven betalen. Hoe ga je daar mee om? Met de cursussen telefonische incasso (lees meer) en telefonische incasso voor gevorderden ...
Meer lezen

Verbod op inhoudingen definitief per 2017

Werkgevers mogen per 2017 geen inhoudingen meer doen op het minimumloon. Die bepaling uit de Wet aanpak schijnconstructies treedt per 1 januari in werking. De uitzonderingen op deze regel gelden ook per die datum. Het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon werd eerder al uitgesteld naar...
Meer lezen

Whatsappen tijdens werktijd: geen loon

Een werkgever kan het loon inhouden van een werknemer die tijdens werktijd continu voor privédoeleinden WhatsApp-berichten verstuurt. Dit heeft de kantonrechter in Tilburg geoordeeld. Op basis van de wet hoeft een werkgever in principe geen loon te betalen voor de tijd dat een werknemer geen werk verricht. Deze regel stond aan de basis van een recente uitspraak, waarbij de werkgever de tijd die een werknemer aan WhatsApp had besteed, mocht aftrekken van de vakantie-uren die hij moest uitbetalen toen de werknemer uit dienst trad. Werknemer in de wolken van whatsappjes van geliefden...
Meer lezen

PE trainingen 24 november en 8 december a.s. en meer

Kom juridch trainen organiseert op donderdag 24 november en 8 december a.s. twee PE trainingen voor gerechtsdeurwaarders.   Met de onderwerpen dagvaardingsformaliteiten en beslagformaliteiten bent uw weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt bij het cursusmateriaal ook een uitgebreide syllabus. Beide dagdelen starten om 9:00 uur en eindigen rond 13.30 uur. De cursussen worden gegeven nabij Heerenveen.     Onderwerpen: - 24 november, dagvaardingsformaliteiten: ...
Meer lezen

Kredietregistratie bij BKR per 1 december uitgebreid

Het Bureau Kredietregistratie (BKR) registreert de kredieten van huishoudens. Voor kredietverstrekkers is het een wettelijke verplichting om kredieten te melden en om de registratie te raadplegen bij het verstrekken van nieuw krediet. Bij het BKR wordt de mogelijkheid van krediet vastgelegd, niet de daadwerkelijke opname. Het kan dus zijn dat mensen geen krediet hebben opgenomen, maar dat er toch kredietmogelijkheden bij het BKR geregistreerd staan. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om € 1.000 rood te staan terwijl daar geen gebruik van wordt gemaakt. Kredieten hoger dan&nb...
Meer lezen

Nibud-advies: hypotheeknormen 2017 iets ruimer dan 2016

De ruimte in het budget die huishoudens in 2017 hebben voor hypotheeklasten is iets ruimer dan in 2016. Dat schrijft het Nibud in het adviesrapport Financieringslastnormen 2017 dat de Minister voor Wonen en Rijksdienst vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Het Nibud schrijft in het rapport dat na een aantal jaar van koopkrachtachteruitgang de afgelopen twee jaar de koopkracht weer is toegenomen door een combinatie van belastingverlagingen en een lage inflatie. Deze belastingverlagingen zorgen ervoor dat een lichte verruiming van de financieringslastpercentages mogelijk is. Hogere leencapaciteit in 2...
Meer lezen

Proef met telehoren in Almelo

De rechtbank Overijssel, locatie Almelo, heeft zich gevoegd in het rijtje rechtbanken dat experimenteert met telehoren in strafzaken. Dordrecht, Amsterdam en Arnhem gingen Almelo voor. Telehoren rechtbank Almelo De proef in Almelo is de aftrap van verdere landelijke invoering van telehoren. Het is de bedoeling dat op termijn alle raadkamers in gerechten via telehoren kunnen beslissen over de verlenging van gevangenhoudin...
Meer lezen

Nieuwe webtool brengt kosten van personeel met schulden in beeld

Geldzorgen hebben een grote invloed op mensen en daarmee ook op hun werk. De door het Nibud ontwikkelde 'Kostenscan Personeel met schulden' is een unieke tool die werkgevers laat zien wat de privé-geldproblemen van hun medewerkers hun bedrijf jaarlijks in euro’s kosten. Uit de praktijk van de Nibud-coaches voor werkgevers blijkt dat veel werkgevers de gevolgen van financiële problemen bij hun werknemers wel zien, maar geen idee hebben van de kosten hiervan voor hun bedrijf. Het Nibud wil d...
Meer lezen

Kamer praat over wetsvoorstel bestuursrecht in hoger beroep

Rechtspraak eerder in advies: 'voorstel laat grote kans liggen' De Tweede Kamer praat morgen (donderdag 6 oktober, vanaf 18.30 uur) over de vereenvoudiging van bestuursrechtspraak in hoogste instantie. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, roept de Kamer op tegelijkertijd met het wetsvoorstel ook de personele consequenties van de operatie goed te regelen. Volgens het wetsvoorstel worden de Centrale Raad van Beroep (CRvB; sociale zekerheids- en ambtenarenrecht) en het College van Beroep voor het bedrijfsleve...
Meer lezen

Via Verlaan heeft nieuws

Kom juridisch trainen is het nieuwe Via Verlaan. Regelmatig informeert Via Verlaan via LinkedIn over actueel juridisch nieuws. Nu informeren wij u graag over ons nieuws. Een nieuwe naam: Kom juridisch trainen. Een naam die zegt wat wij doen. U uitnodigen om te komen trainen. Juridisch trainen is daarbij de hoofdmoot. Praktijkgericht, heldere taal en met docenten uit het werkveld. Dat is waar wij voor staan. Kom eens kijken op onze vernieuwde website. ...
Meer lezen

Raad voor de rechtspraak en beslagvrije voet

De KBvG heeft met haar preadvies 'Naar een nieuwe beslagvrije voet. Vereenvoudiging in een tweetrapsraket' een belangrijke aanzet gegeven voor het conceptwetsvoorstel 'Vereenvoudiging beslagvrije voet'. Dit conceptwetsvoorstel is inmiddels in consultatie geweest en wij hebben daar uitgebreid op gereageerd. U heeft deze reactie eerder kunnen lezen in het 'Nieuws van de Week'. Ook andere maatschappelijke...
Meer lezen

Schuldenaar krijgt adempauze; Breed moratorium 1 januari 2017

Wie diep in de schulden zit en hier middels een gewoon schuldhulptraject niet uit komt, moet de mogelijkheid krijgen om maximaal een half jaar een adempauze te krijgen. In die periode mogen deurwaarders, incassobureaus en de overheid geen beslag leggen op goederen, inkomen of uitkering. Zo heeft de schuldenaar met hulp van de schuldhulpverlening de kans om alle zaken op een rij te zetten en tot een stabiele financiële situatie te komen, van waaruit hij of zij betalingsafspraken kan maken. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...
Meer lezen

Bezorgd om kwaliteit rechtspraak

Jan Watse Fokkens maakt zich zorgen over de kwaliteit van de rechtspraak. Dat zegt de voormalig procureur-generaal bij de Hoge Raad in een afscheidsinterview met tijdschrift TREMA. Hij heeft de afgelopen jaren bij de straf- en de civiele kamer van de Hoge Raad gehoord dat feitenrechters meer juridisch-technische fouten maken. “Ik vang te veel geluiden op dat rechters en officieren vrij elementaire zaken niet weten,” zegt Fokkens. Hij wijt de kwaliteitsval onder meer aan de voortdurende reorganisaties bij de Rechtspraak. Fokkens noemt die reorganisaties niet verstandig omdat een organisatie maar een beperkte hoevee...
Meer lezen

Discussie over financiering rechtspraak

  Discussie Er is discussie over de financiering van rechtspraak. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, zegt in het Jaarverslag 2015U verlaat Rechtspraak.nl dat er 2 weeffouten zitten in de Wet op de rechterlijke organisatie. Hij betreurt het dat er niet voor is gekozen om de Rechtspraak de status van Ho...
Meer lezen

Spreekuurrechter van start

Rechtbank Noord-Nederland start met proef De rechtbank Noord-Nederland is op 1 september 2016 gestart met een proef met rechtszaken waarin burgers en bedrijven snel op het spreekuur van de rechter kunnen komen. De kern is dat de rechter eerst probeert met een goed gesprek tot een oplossing te komen en pas als het nodig is zelf beslist wat er moet gebeuren. U betaalt de helft van hetgriffierecht (€ 39,50 voor particulieren, bedrijven betalen meer) en u heeft geen advocaatnodig. Hoe werkt de Spreekuurrechter?  ...
Meer lezen

Bewindvoerder per direct ontslagen wegens oplichting

De bewindvoerder die volgens een bericht in verschillende media vanmorgen (24 augustus 2016) haar cliënten heeft opgelicht, is door de rechtbankGelderland op 23 december 2015 per direct ontslagen. Het ontslag betrof alle 16 zaken waarin de vrouw door de rechtbank was benoemd. Alle betrokkenen zijn toen direct ingelicht door de rechtbank. Ook is toen meteen voor alle 16 personen een andere bewindvoerder benoemd. In een geval als dit is het aan de opvolgend bewindvoerder om te beoordelen of de betrokkenen schade hebben geleden. ...
Meer lezen

Extra geld voor betere schuldhulpverlening

Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma trekt de komende drie jaar 7,5 miljoen euro extra uit voor een betere schuldhulpverlening.  Ze wil bereiken dat mensen die er zelf niet in slagen hun schulden af te lossen, vaker op de juiste manier worden geholpen. "Mensen mogen zich niet in de steek gelaten voelen", zegt de bewindsvrouw. Volgens de wet moet een gemeente bij iedereen die aanklopt om hulp, individueel bepalen welke hulp het beste past. Klijnsma vreest dat dit nog weleens misgaat, al gaat er ook heel veel goed....
Meer lezen

Beslagsyllabus 2016: belangrijkste wijzigingen

Beslagsyllabus augustus 2016, dit zijn de belangrijkste wijzigingen. Jaarlijks wordt in augustus de nieuwe beslagsyllabus gepubliceerd. Voor 2016 zijn dit de belangrijkste wijzigingen. Derdenbeslag: Beslag op vakantiegeld is alleen mogelijk wanneer het inkomen van de debiteur, in de maand dat het vakantiegeld werd opgebouwd, hoger was dan de beslagvrije voet. Het Europees Bankbeslag (AEPO-...
Meer lezen

Wetten digitaal procederen aangenomen

De Eerste Kamer heeft dinsdag 12 juli 2016 met algemene stemmen de wetten aangenomen die het via internet indienen van documenten voor een rechtszaak mogelijk maken. De wetten treden op z’n vroegst 1 februari  2017 in werking; vanaf dan moeten professionele partijen als advocaten en gerechtsdeurwaarders stukken digitaal indienen. De Rechtspraak heeft een planning gemaakt die 1 februari 2017 ingaat. Er is voor gekozen de digitalisering in fases in te voeren. Dit houdt risico’s zo kle...
Meer lezen

Faillissementswet gewijzigd: wettelijke grondslag voor stille curator

De zogenoemde stille curator heeft vanaf vandaag (dinsdag 21 juni) een wettelijke grondslag. Dat is het gevolg van het feit dat de TweedeKamer akkoord ging met een aanpassing van de Faillissementswet (Wet continuïteit ondernemingen IU verlaat Rechtspraak.nl). Een amendement dat regelt dat werknemers een plek aan tafel krijgen als een faillissement wordt voorbereid, haalde het ook. De werkwijze van de meeste rechtbanken wordt hierdoor geformaliseerd. Zij benoemden al stille bewindvoerders. Er was hiervoor...
Meer lezen

Kabinet houdt zich bij financiering rechtspraak niet aan de wet

Het kabinet houdt zich niet aan de Wet op de rechterlijke organisatie. Volgens deze wet moet zoveel geld als objectief nodig is voor goede rechtspraak terbeschikking worden gesteld. Het feit dat dit niet gebeurt is niet alleen in strijd met de wet, het tast ook de rechterlijke en institutionele onafhankelijkheid aan. Dat concluderen Kees Sterk en Frans van Dijk, respectievelijk lid van de Raad voor de rechtspraak en directeur van het Bureau van de Raad, in een artikelU verlaat Rechtspraak.nl dat vandaag is...
Meer lezen

Verlaging premie wanbetalers voldoende?

Betaalt een verzekerde zijn premie niet tijdig, dan is de kans groot dat deze na zes maanden door de zorgverzekeraar wordt aangemeld als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland. De verzekeringspremie wordt dan € 159,03. Dat bedrag is inclusief een boete van 30%. Vanaf 1 juli 2016 wordt deze wanbetalers premie verlaagd naar € 127,91. De vraag is of daarmee de problemen zijn opgelost. De achterstallige ‘normale’ premie van 6 maanden moet eerst worden voldaan aan de zorgverzekeraar voordat de – veelal hogere - wanbetalers premie stopt.   Daar zijn dan wel weer uitzonderingen op indi...
Meer lezen

Nieuw in Nederland: Bij de rechter op spreekuur

 ‘Als je ziek bent, wil je niet inloggen in ‘Mijn medisch dossier’ om goed onderbouwd te beschrijven wat je mankeert. Dan wil je met de huisarts bespreken wat eraan scheelt en wat daaraan te doen valt. Zo is het ook met juridische problemen.’ Rechter Ton Lennaerts (rechtbank Noord-Nederland) heeft een nieuwe vorm van ultratoegankelijke rechtspraak bedacht: de Spreekuurrechter. Mensen met een conflict willen dat dat snel, goed en tegen redelijke kosten wordt opgelost. Ze kunnen dan voor een rechtszaak kiezen, maar dat is niet zo makkelijk. ‘De kosten alleen al zijn zo hoog, dat het voor velen...
Meer lezen

Bij digitale rechtspraak hoort ander soort rechter

'Om de grote tevredenheid van Nederlanders over rechtspraak te kunnen handhaven, moeten rechters zichzelf als het ware opnieuw uitvinden. Begrijpelijkheid en toegankelijkheid zijn hierbij sleutelwoorden.’ Dit zei Tanja Dompeling, nauw betrokken bij het moderniserings- en digitaliseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie (KEI) van de Rechtspraak, dinsdag tijdens het congres Online Dispute ResolutionU verlaat ...
Meer lezen

Besluit Breed Moratorium uitgelegd

Wat houdt de adempauze voor schuldenaren eigenlijk in? Kortgeleden is er een ontwerpbesluit vastgesteld waarbij een adempauze voor schuldenaren wordt ingelast. Op dit moment wordt er een internetconsultatie gehouden. Enerzijds om u te informeren en anderzijds om u een mogelijkheid te bieden om op dit ontwerpbesluit te reageren. Daarom zetten wij voor u het voorstel op een rij.   Algemeen Een natuurlijk persoon kan een afkoelingsperiode (moratorium) laten aanvragen voor de periode van maximaal zes maanden. Dat kon al voor b...
Meer lezen

Adempauze om uit de schulden te komen

Om uit de schulden te komen, kan het soms nodig zijn even een adempauze te krijgen. Tijdelijk geen brieven van deurwaarders op de mat, geen telefoontjes van bedrijven die vragen waar hun geld blijft, geen aanmaningen van de belastingdienst of andere overheidsorganisaties. Tijd om orde en overzicht te krijgen in de financiën en een plan te maken om op een realistische manier schulden t...
Meer lezen

Opnieuw minder huurders uit huis gezet

Woningcorporaties hebben vorig jaar 5550 huurders wegens betalingsachterstanden of wangedrag uit huis gezet. Dat is 6 procent minder dan in 2014, zegt koepelorganisatie Aedes. Het aantal kan volgens de woningcorporaties nog verder omlaag als de overheid beter meewerkt. Om huurders uit huis te zetten, is een vonnis van de rechter nodig. Vorig jaar werd 22.000 keer zo'n vonnis uitgesproken, maar in driekwart van de gevallen kon de huurder toch in zijn huis blijven. Volgens Aedes kwam dat doordat woningcorporaties goed hun best doen om een oplossing te vinden, bijvoorbeeld door persoonlijk contact met huurders of het inschak...
Meer lezen

6 mei a.s. PE dag Amersfoort, 8 PE punten

Vrijdag 6 mei 2016 is een gelijkgestelde dag, waarop deurwaarders geen reguliere exploten mogen betekenen. Daarom organiseren wij in Amersfoort een PE dag waarbij 8 PE punten kunnen worden behaald.  Deze dag vullen wij in met een juridisch gedeelte en een praktisch gedeelte. Het juridische gedeelte gaat over de beslagformaliteiten en het praktische gedeelte is een cursus agressiebeheersing.  ...
Meer lezen

Wijziging in aanpak digitalisering civiele procedures

De digitalisering van civiele procedures wordt op een andere wijze aangepakt. Bij de invoering is er een pilot bij 2 gerechten en daarna volgt meteen invoering bij alle gerechten. Ook verandert de volgorde van digitalisering. Als eerste zijn handelsvorderingen aan de beurt, dan hoger beroep, vervolgens kanton en daarna verzoekschriften en kort geding (zie de tijdlijn (pdf, 217,2 KB)). Wetgeving Zoals bekend is invoering van verplich...
Meer lezen

Schuldenaar moet voldoende overhouden om van te leven

Mensen met schulden hoeven in de toekomst veel minder informatie aan te leveren om de beslagvrije voet vast te stellen. Daardoor lopen zij minder kans om te weinig geld over te houden om van te leven. Dat blijkt uit een hoofdlijnennotitie die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Lees meer Mensen met schulden hoeven in de toekomst veel minder informatie aan te leveren om de beslag...
Meer lezen

Digitale rechtspraak weer stap dichterbij

Tweede Kamer stemt in met invoeringswet Den Haag, 10 december 2015 De Tweede Kamer heeft vandaag (donderdag 10 december 2015) ingestemd met de invoeringswet die het mogelijk maakt dat rechtszaken in civiel recht en bestuursrecht volledig digitaal kunnen worden gevoerd. De zitting zelf blijft in deze wet buiten beschouwing. Modernisering   De Rechtspraak werkt aan het moderniseringsprogramma ...
Meer lezen

Volledig aanbod rechtszaken blijft in 7 vestigingen

Rechtbanken blijven volwaardige rechtspraaklocaties Den Haag, 30 november 2015 Almelo, Assen, Dordrecht, Alkmaar, Zutphen, Maastricht en Lelystad blijven volwaardige rechtspraaklocaties. Dat hebben de presidenten en de Raad voor de rechtspraak besloten. Aanleiding hiervoor is dat de Tweede Kamer donderdag een breed ondersteunde motie indiende die de regering oproept in de Voorjaarsnota 2016 ‘voldoende middelen vrij te maken’ om de genoemde 7 vestigingen ‘volwaardig open te houden, zonder leegstand te financieren’. De Tweede Kamer stemt dinsdag 1 december o...
Meer lezen

De voordelen van snelle aansluiting op het Centrale Digitale Beslagregister

Samen met de KBvG - de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders – heeft de overheid het Centrale Digitale Beslagregister (CDB) ontworpen.   Het doel van dit register is om voorafgaand aan een gerechtelijke procedure of het leggen van een beslag te wegen of dit zinvol is. Liggen er al beslagen ten laste van de schuldenaar of nog niet? Zijn de beslagen voor een klein bedrag gelegd en deelt de schuldeiser voor een groot percentage mee of moet de schul...
Meer lezen

Verhoging griffierechten van de baan

Het voorstel van het kabinet voor de verhoging van de griffierechten is van de baan. Verder hoeven gedetineerden toch geen eigen bijdrage te gaan betalen voor het verblijf in de gevangenis. Het voorstel voor een bijdrage van veroordeelden in de kosten van hun strafproces wordt afgezwakt. Minister Ard van der Steur schrijft dat vrijdag aan de Tweede Kamer. Het kabinet heeft besloten om voor 2016 310 miljoen extra uit te trekken voor de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Een groot deel van deze budgetverhoging, te weten 250 m...
Meer lezen

Nirpa accreditatie voor Loonbeslag, beslagvrije voet en preverentie.

Afgelopen september werd het zesde Nirpa congres gehouden in Utrecht. Via Verlaan Opleidingen verzorgde daar een aantal workshops over Loonbeslag en de beslagvrije voet. Er bleken enorm veel vragen te leven rondom het loonbeslag en de berekeningswijze van de beslagvrije voet. Ook tijdens de paneldiscussie kwam dat naar voren. Daarom heeft Via Verlaan Opleidingen bij het Nirpa accreditatie aangevraagd en gekregen. Loonbeslag, beslagvrije voet en preferentie is de eerste training die Via Verlaan Opleidingen voor het Nirpa op de PE kale...
Meer lezen

De haalbaarheid van financieel passende huisvesting

Afgelopen jaar is de nieuwe huisvestingswet van kracht geworden. De kern van deze wet is dat woningzoekenden keuzevrijheid hebben om zelf te kunnen bepalen waar zij gaan wonen. Daarbij kregen gemeentes beperkte mogelijkheden om dit recht op vrije vestiging met toewijzingsregels te beperken. De wetgever heeft daarbij bepaald dat alleen om zwaarwegende redenen met toewijzingsregels in de woonruimteverdeling mag worden gewerkt. De belangrijkste zwaarwegende reden is natuurlijk om de schaarste van betaalbare woningen toe te kunnen wijzen aan mensen met een laag inkomen. Dit wordt ook geregeld met de zogenaamde Brusselnormering. S...
Meer lezen

Beslagvrije voet en kostendelersnorm. Gaat dat samen?

Wie zich verdiept in de beslagvrije voet, begeeft zich in een landschap van voetangels en klemmen. Het landschap is heuvelachtig met vele afslagen, afgebakend door de wet en uitspraken van de tucht- en executierechter.  Nu er in menige tucht- en executiezaak gesproken wordt over een belastingvrije voet in plaats van een beslagvrije voet is het wel duidelijk, dat de uitspraak én de berekening lastig blijken te zijn. Kostendelersnorm per 1 juli 2015 Tot enige dagen geleden was het nog onzeker of de kostendelersnorm per 1 juli a.s.  zou worden doorgevoerd in de berekening van de besla...
Meer lezen

8 PE punten mee naar Frankrijk?

Binnenkort begint de vakantieperiode. Om nog uitgeruster van vakantie terug te kunnen komen, bieden Via Verlaan Opleidingen en Nijenhuis Opleidingen u de mogelijkheid om 8 extra PE punten én een rugzak vol met nieuwe wetskennis mee te nemen naar uw vakantiebestemming   Op 23 juni a.s. organiseren wij  twee cursussen op één dag voor 8 PE punten. Betekenen, hoe doe je dat? en Conservatoir beslag.   Meld u nu aan, want de vakantie komst sneller in zicht dan u ...
Meer lezen

2 procent meer rechtszaken in 2014

​Rechters behandelden in 2014 ongeveer 2 procent meer zaken dan in 2013. De werkvoorraden bij gerechten liepen in 2014 niet op. De gemiddelde tijd die een rechtszaak duurt, werd vorig jaar iets korter. Een en ander blijkt uit het Jaarverslag Rechtspraak 2014 dat vandaag is verschenen.   Bewind  De toename van 2 procent van het aantal zaken tot ruim 1,75 miljoen, is voor een deel toe te schrijven aan de stijging van het aantal zaken rond...
Meer lezen

Incassotrainingen voor woningcorporaties vraagt om specialisme

Woningcorporaties gaan zich meer op hun kerntaak richten. Dat is het bouwen, verhuren en beheren van huurwoningen voor mensen met een lager inkomen. Kortom, er verandert veel in de woningcorporatie sector.   Wat betekent dit voor uw incassowerkzaamheden en voor de samenwerking met uw sociale partners? Uiteraard hebben de veranderingen ook daar invloed op. Het is belangrijk om juist nu uw kennis en vaardigheden op orde te brengen en te houden. Het liefst met hulp van trainers die exact weten wat er speelt in uw branche en op het gebied van incasso.   Wij zijn blij u ...
Meer lezen

Digitaal procederen wordt ook mogelijk in hoger beroep en in cassatie

Digitaal procederen wordt ook mogelijk in hoger beroep en in cassatie bij de Hoge Raad, als de Tweede Kamer daarmee instemt. De minister van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel dat dat mogelijk moet maken naar de Kamer gestuurd. De Raad voor de rechtspraak reageerde vorig jaar positief op het voorstel. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een moderniseringsoperatie die rechtspraak sneller, toegankelijker en begrijpelijker moet maken. De Rechtspraak werkt aan vernieuwingen van gerechtelijke procedures, de minister zorgt voor de wetgeving die nodig is om de procedures te wijzigen. Vorig jaar is een wetsvoorstel in...
Meer lezen

Rechtbanken vragen om feedback

De rechtbanken Den Haag en Noord-Holland vragen vanaf deze maand aan betrokkenen hoe zij de gang van zaken in de rechtszaal en het gerechtsgebouw hebben ervaren. De bedoeling is dat rechters en bodes waar mogelijk hun voordeel doen met opmerkingen. Mensen die zich bij een van de rechtbanken melden, wordt gevraagd of zij na afloop van de rechtszaak bereid zijn een online-vragenlijst in te vullen. Als zij instemmen, krijgen ze na afloop door een onafhankelijk onderzoeksbureau de vragenlijst gemaild. Particulieren én professionals, zolas advocaten en deurwaarders, wordt gevraagd mee te doen. Pas als de uitstpraa...
Meer lezen

Trainen of laten trainen in 2015?

Trainingen voor medewerkers in 2015. In de eerste vier maanden van 2015 hebben wij voor u een mooi opleidingsprogramma samengesteld. Nieuw is de cursus met alle veranderingen in de beslagvrije voet berekening. Huurmodules. Voor medewerkers van woningcorporaties en haar incassopartners organiseren wij in het voorjaar huurmodules. Daarvan brengen wij u binnenkort op de hoogte. Dan komt de planning ook op onze website. Agenda en nieuwsbrief. Voor ons volledige programma verwijzen wij u naar onze agenda op de websit...
Meer lezen

Deurwaarders en Schuldhulpverlening werken samen om schulden te voorkomen

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren gaan het onnodig oplopen van schulden voorkomen. Daartoe hebben de KBvG en de NVVK begin oktober een convenant getekend. Het aantal personen met schulden stijgt. Van 84.500 aanmeldingen in 2012 naar 89.000 in 2013. Ook hebben mensen gemiddeld meer schulden: van 33.500 euro naar 37.700 euro. Doel van de schuldhulpverlening is om een oplossing voor de schulden te vinden. Deurwaarders zijn belast met het invorderen van een schuld....
Meer lezen

Bijna 19.000 consumenten erbij met achterstand op lening

Het afgelopen halfjaar zijn er ongeveer 19.000 consumenten bijgekomen met een betalingsachterstand op hun lening. In totaal zitten er nu bijna 760.000 consumenten in de financiële problemen. Trend zet door De toename van het aantal consumenten met een betalingsprobleem is ongeveer gelijk aan die van het vorige halfjaar. De trend van de afgelopen jaren zet zich hiermee door. Elk halfjaar is er sprake van een toename van het aantal betalingsproblemen met zo'n 3% Bron: BKR ...
Meer lezen

Faillissementen 30 procent en dagvaardingen 20 procent gedaald

Het aantal faillissementen is in mei 2014 met maar liefst 33 procent gedaald ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat is de grootste daling in een maand in de afgelopen twee jaar, blijkt uit de cijfers die Faillissementsdossier.nl bekend heeft gemaakt. Daarnaast is - nadat de griffierechten in zowel 2010 als  in 2011 zijn verhoogd - het aantal dagvaardingen met 20 procent gedaald. Ondernemers zijn calculerend gedrag gaan vertoenen en starten minder snel een procedure bij de rechter. Wanbetalers varen daar wel bij.   ...
Meer lezen

De eKantonrechter nu ook toegankelijk voor advocaten

Vanaf 25 april 2014 is de eKantonrechte opengesteld voor de meeste advocaten. Zij kunnen met hun advocatenpas namens hun cliënt digitaal een rechtszaak starten of 'ophalen' en lopende zaken via de computer volgen op loket.rechtspraak.nl. De advocatuur is, na de rechtsbijstandverzekeraars, de tweede beroepsgroep die via de eKantonrechter digitaal kan procederen. Deze procedure wordt met uitzondering van de mondelinge behandeling bij de rechtbank, geheel via de computer gevoerd. Zaken die voor de eKantonrechter in aanmerking komen, zijn relatief eenvoudige geschillen over 'wonen', werken en winkelen tot m...
Meer lezen

Via Verlaan naar Oosterhof

Het nieuwe gezicht van Via Verlaan opleidingen. Met Via Verlaan opleidingen en mijn achtergrond als gerechtsdeurwaarder verleg ik mijn focus nog meer naar het plezier in opleiden en het overdragen van kennis. Dat betekent voor u een voortzetting van Via Verlaan opleidingen waarbij er behalve het gezicht niet veel verandert. Wij zetten Via Verlaan opleidingen voort met: Juridische trainingen met een praktische insteek en veel praktijkvoorbeelden Trainingen voor juridische of incasssomedewerkers, gerechtsdeurwaarders en debiteurenbeheerders De kwaliteit die u gewend bent...
Meer lezen

Eiser voortaan naar de rolzitting

De kantonrechters in Utrecht en Amersfoort roepen eisende partijen en hun gemachtigden op om voortaan naar de eerste rolzitting te komen. Zo kan al tijdens deze rolzitting aan een oplossing worden gewerkt. Aanleiding voor deze wijziging is een proef die op initiatief van kantonrechter Kim van der Kraats in Utrecht is gehouden. Daar bleek dat gedaagden teleurgesteld waren dat de tegenpartij niet aanwezig was op de rolzitting. En ondanks dat bij de kantonrechter de laagdrempeligheid hoog in het vaandel zou moeten staan met de mogelijkheid van mondeling verweer en verschijnen in persoon, blijkt ook dat vaak niet...
Meer lezen

Toename van ontruimingen in 2013

Uit de corporatiemonitor van Aedes blijkt dat in 2013 het aantal ontruimingen weer is toegenomen, nadat er een jarenlange daling zichtbaar was. Aedes wijt deze toename aan de economische malaise. Meer mensen verliezen hun baan, maar ook de loonsverhogingen zijn zeer beperkt terwijl de kosten voor levensonderhoud stijgen. In 2013 hebben in totaal 6.980 huisuitzettingen plaatsgevonden. Dat is een toename met 8 procent ten opzichte van 2012. Dit blijkt uit de enquete die Aedes heeft gehouden onder 170 woningcorporaties. Deze stijging vindt plaats ondanks alle inspanningen die deze corporaties jaarlijks verrichte...
Meer lezen

Raad voorstander van stille bewindvoering

Stille bewindvoering om een doorstart van noodlijdende bedrijven te vereenvoudigen wordt steeds vaker toegepast. Door al in een vroeg stadium een bewindvoerder het faillissement te laten voorbereiden, kan een bedrijf na het uitspreken van een faillissement zo snel mogelijk weer door. Deze zogeheten 'pre pack' is echter nog niet in de wet verankerd. De Raad voor de Rechtspraak is voorstander van het leggen van een wettelijke basis voor deze stille bewindvoering, maar vindt het wetsvoorstel, waarover de Tweede Kamer afgelopen week debatteerde, nog niet toereikend. Zo vindt de Raad dat het transparanter ...
Meer lezen

Nieuwe vorm toezicht advocatuur

Er ligt een gewijzigd voorstel voor de toezicht op de advocatuur. Werd eerder nog staatstoezicht beoogd, inmiddels heeft staatssecretaris Teeven van Veiligheid & Justitie een voorstel gedaan waarin de onafhankelijkheid wordt gewaarborgd, maar ook de advocatuur een stem heeft. Het voorstel is nu om een college van toezicht in te stellen dat een intern orgaan is van de Nederlandse Orde van Advocaten. In het college zit de landelijke deken, maar ook twee leden die geen ambtenaar, rechter of advocaat zijn. Deze leden worden wel voorgedragen door de Orde, maar benoemd bij Koninklijk besluit. De land...
Meer lezen

CBS: harde cijfers over civiele zaken

Het CBS heeft cijfers gepubliceerd over het aantal civiele zaken dat door de rechters is behandeld in 2012. Dat ging om afgerond 1,1 miljoen nieuwe zaken. Ten opzichte van 2010 is dat een daling met 75 duizend zaken, dus ruim 6%. De cijfers maken deel uit van het rapport 'Rechtspleging civiel en bestuur 2012' dat onlangs verscheen. In Nederland kan een gerechtelijke procedure in het burgerlijke recht starten met een dagvaarding die door de gerechtsdeurwaarder wordt uitgereikt of met een verzoekschrift. Dit laastste document gaat vaak rechtstreeks van de rechtbank naar de verweerder zonder dat daar een...
Meer lezen

Uitspraak rijdende rechter is rechtsgeldig bindend advies

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis bepaald dat de uitspraak van de Rijdende Rechter, het bekende televisieprogramma over de rechter die ter plaatse komt en een uitspraak doet over de zaak, een bindend advies is. Dit advies kan alleen worden vernietigd als het zeer gebrekkig gemotiveerd is of er fundamentele beginselen van het procesrecht zijn geschonden. Eiseres was het bij nader inzien toch niet eens met de uitspraak van de Rijdende Rechter. In de uitspraak was bepaald dat zij zelf in schuldeisersverzuim was omdat de aannemer niet meer werd toegelaten tot haar woning om gebreken te herstellen. Ook had d...
Meer lezen

Sluiting kantonlocaties Noord-Nederland

In het kader van de Wet herziening gerechtelijke kaart, die van kracht werd op 1 januari 2013, sloten al vele kantonlocaties. Als laatsten in de rij is het de beurt aan de kantonlocaties van de Rechtbank Noord-Nederland. Per 1 januari 2014 zijn de locaties Winschoten, Heerenveen en Sneek nu ook formeel gesloten. Emmen volgt op 1 april 2014. Sluiting is volgens het Ministerie van Veiligheid en Justitie vereist om de kwaliteit van de rechtspraak te waarborgen. Het onderhouden van specialismen zou op de kleine kantonlocaties onvoldoende mogelijk zijn en ook de bedrijfsvoering van grotere locaties is eenvoudiger....
Meer lezen

Beperking voorfinanciering door gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder mag vanaf 1 december 2013 niet langer de out-of-pocketkosten voorfinancieren voor zijn opdrachtgevers. Dit is het gevolg van een bestuursmaatregel van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Out-of-pocketkosten zijn kosten die de gerechtsdeurwaarder voor zijn opdrachtgever betaalt aan een andere partij, zoals griffierechten, maar ook slotenmaker, informatiekosten en facturen van collega's aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed. Tegenover deze kosten dient vanaf 1 december 2013 een financiële dekking te staan op eiserniveau van nog niet afgedragen g...
Meer lezen

Vraag aan Hoge Raad over incassokosten

De Rechtbank Gelderland gaat een zogenaamde pre-judiciële vraag stellen aan de Hoge Raad over de toepassing van de wetgeving voor incassokosten. Reden hiervoor is dat er onduidelijk is over het aantal incassohandelingen dat moet worden verricht voordat de schuldeiser de incassokosten aan de consument in rekening kan brengen. In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is op 17 september jl. geoordeeld dat het enkele versturen van de 14-dagen brief volstaat voor het in rekening brengen van incassokosten. Het Hof heeft zich in deze uitspraak gebaseerd op de wetsgeschiedenis. Inmiddels hebben de ...
Meer lezen

Kamervragen over betalingstermijnen

Tweede Kamerlid Mei Li Vos heeft samen met een collega van de PvdA kamervragen gesteld over de handhaving van de betalingstermijnen. Volgens haar houden vooral de grote spelers in de markt zich niet aan de nieuwe wetgeving. Per 16 maart jl. is wetgeving van kracht geworden die betalingstermijnen voor handelsovereenkomsten beperkt tot 30 dagen. Alleen als kan worden aangetoond dat een langere termijn van 60 of 90 dagen niet nadelig is, mag een langere termijn uitdrukkelijk worden overeengekomen. Nu zouden volgens Vos o.a. de Hema, DE en Danone met veel langere termijnen werken en zij vraagt de minis...
Meer lezen

Advocaten leggen werk neer

Maandag 11 november a.s. leggen advocaten uit het hele land hun werk neer als protest tegen de aangekondigde bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand. Zeker 150 strafrechtadvocaten zullen staken uit onvrede met het voorgestelde beleid van staatssecretaris Fred Teeven. De plannen komen er op neer dat advocaten in de grotere zaken zo'n 30 procent van hun inkomsten verliezen. De vergoedingen komen daarmee onder de kostprijs, wat er toe zal leiden dat advocaten geen cliënten meer bijstaan die procederen op een toevoeging. Ook de verhoging van de eigen bijdrage zal er naar verwachting toe bijdrage...
Meer lezen

Vriendelijkheid loont bij incasso

Boze brieven met juridische teksten verleiden de debiteur echt niet tot betaling, zo blijkt uit onderzoek. Juist een vriendelijke brief die inspeelt op het verlangen om van de schulden af te komen, boekt het meeste resultaat.  Het onderzoek is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van Incassade Deurwaarders en Incasso. Maar liefst 6740 debiteuren zijn benaderd. Hieruit blijkt dat het gebruik van psychologische inzichten beter werkt dan het puur juridisch benaderen van de schuldenaren. Een meer klangerichte benadering en een positieve manier van communiceren zorgt ervoor dat de debite...
Meer lezen

Register gerechtsdeurwaarders gelanceerd

Vanaf 15 oktober jl. is er een register voor gerechtsdeurwaarders beschikbaar. In het register staan alle gerechtsdeurwaarders, hun toegevoegd kandidaten en ook waarnemend gerechtsdeurwaarders geregistreerd. Doel van het register is om o.a. te kunnen controleren of degene die zich uitgeeft voor gerechtsdeurwaarder, dat ook daadwerkelijk is. Is die gerechtsdeurwaarder aan de voordeur wel bevoegd om de dagvaarding uit te reiken? In het register staat welke kandidaten aan een gerechtsdeurwaarder zijn toegevoegd en ook andersom. Volgens de concept wetgeving voor de nieuwe gerechtsdeurwaarderswet zullen ook tuchtr...
Meer lezen

CJIB gijzelt steeds meer

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) dat belast is met het incasseren van (o.a. verkeers)boetes gijzelt er flink op los. Sinds 2008 is het aantal opdrachten tot gijzeling met 20 procent toegenomen. In 2012 is in 57.765 zaken opdracht tot gijzeling gegeven. De gijzeling wordt voorafgegaan door een terechtzitting, waarbij verweer kan worden gevoerd. Voor iedere 50 euro schuld wordt een nacht cel gereserveerd, tot max. 7 dagen per boete.  Schuldenaren nemen regelmatig contact op met het gerechtsdeurwaarderskantoor met de mededeling dat ze liever willen zitten in plaats van betalen. Dat ga...
Meer lezen

Rechters beslechten burenruzies

De rechtbanken in Den Bosch en Utrecht sturen hun rechters binnenkort het land in met een nieuwe werkwijze om burenruzies te beslechten. Voorwaarde is wel dat partijen op vrijwillige basis deelnemen. De wet biedt in een gerechtelijke procedure al de mogelijkheid voor een gerechtelijke plaatsopneming, met een mooi woord 'descente' genoemd. Dan is het onderdeel van een gerechtelijke procedure. De nieuwe werkwijze houdt echter in dat buren via een website www.burenrechter.nl eerst een vragenlijst moeten invullen en daarna een gesprek krijgen met een rechter ter plaatse. Want er wordt vanuit gegaan dat ee...
Meer lezen

Wijziging gerechtsdeurwaarderswet op komst

Sinds begin deze maand is het voorstel voor wijziging van de gerechtsdeurwaarderswet gepubliceerd. Het is beschikbaar via www.internetconsultatie.nl en iedereen die daar op- of aanmerkingen op heeft kan tot 1 november a.s. commentaar leveren. De wijziging behelst een aantal simpele aanpassingen, maar ook een aantal meer opvallende zaken waaraan ik hier aandacht besteed. Het kon niet uitblijven na de afwijzing van de gewijzigde verordening onafhankelijkheid door de Minister van Veiligheid en Justitie, dat in de wet waarborgen worden opgenomen voor die onafhankelijkheid. Zo mag de gerechtsdeurwaarder niet aan o...
Meer lezen

Gewijzigde verordening onafhankelijkheid van tafel?

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven heeft zijn tanden laten zien tegenover de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. De ledenraad van de KBvG had een wijziging in de Verordening Onafhankelijkheid goedgekeurd, maar de staatssecretaris weigert zijn instemming. De KBvG heeft beroep ingesteld tegen dit besluit. In 2010 keurde de toenmalige Minister van Justitie de Verordening Onafhankelijkheid van de KBvG goed, met een kelin aantal opmerkingen. Zo wenste de minister de participatie van niet-gerechtsdeurwaarders verder te beperken dan de verordening toestond. Géén ...
Meer lezen

Stelselvernieuwing rechtsbijstand

Deze zomer heeft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven zijn plannen voor een stelselwijziging voor rechtsbijstandverlening naar de Tweede Kamer gezonden. Aanleiding voor de wijziging is de toename van de kosten voor rechtsbijstand met 165 miljoen euro in de laatste 10 jaar. Een in het oog springend voorstel is de verplichte selectie aan de poort. Alle zaken zullen eerst inhoudelijk moeten worden getoetst op basis van noodzakelijkheid, voordat een toevoeging wordt verleend. Die toetsing zal waarschijnlijk plaatsvinden bij het Juridisch Loket en niet bij de Raad voor rechtsbijstand. Alleen als een ...
Meer lezen

Rechters stoppen lessen voor advocaten

De Presidentenvergadering heeft een concept-beleidslijn opgesteld waarin het rechters wordt verboden nog langer aan één advocatenkantoor les te geven. Het inhuren van rechters om advocaten bij te scholen kan de schijn van partijdigheid wekken. Regelmatig worden rechters ingehuurd door de grotere advocatenkantoren om hen bij te scholen. Tot nu toe is dat niet verboden, zolang de advocaten het lesgeven maar hebben vermeld in het register met nevenfuncties. Het kan volgens de presidenten een goede rechtspleging zelfs bevorderen. Ook betaling is tot nu toe geen probleem, zolang de lessen in de vrije...
Meer lezen

Eerste gesprek niet altijd gratis in advocatuur

De Raad van Discipline in Arnhem heeft bepaald dat een eerste oriënterend gesprek met een advocaat gefactureerd mag worden aan de cliënt. Ook als daar vooraf geen afspraken over gemaakt zijn. Dat druist in tegen het hardnekkige idee van veel burgers dat een eerste gesprek altijd gratis is. Een werkneemster had samen met een aantal collega's een informatief gesprek met een advocaat gehad over uitblijvend salaris en de aangevraagde ontslagvergunning. Ze was doorverwezen door de Rechtswinkel. De dag erna heeft ze gebeld om te zeggen dat zij geen gebruik maken van de diensten van de advocaat. De daa...
Meer lezen

Beslagvrije voet van 81% levert kamervragen op

Voor het innen van belastingen mag volgens de Invorderingswet 10 procent extra worden ingehouden op het inkomen dat niet vatbaar is voor beslag. Dat levert dus een beslagvrije voet op van 81% van de bijstandsuitkering. Deze regeling geldt alleen voor de notoire wanbetaler. Naar aanleiding van een brief van de LOSR heeft kamerlid Karabulut (SP) kamervragen gesteld over de toepassing van deze regeling. Want het blijkt dat ook mensen die wel willen maar niet kunnen betalen onder de regeling van notoire wanbetalers vallen. Je hoort volgens art. 19 lid 1 en 2 Invorderingswet al tot deze groep als je meer dan &eacu...
Meer lezen

Proef no cure no pay in advocatuur

Vanaf januari 2014 gaat de advocatuur experimenteren met 'no cure no pay' in letselschadezaken. Het verbod dat nu nog geldt op resultaatsafhankelijke beloningen wordt voor een periode van vijf jaar opgeheven. De proef geldt alleen voor letselschadezaken. Er zijn ook voorwaarden verbonden aan het experiment. Zo mag de beloning niet bestaan uit een deel van de opbrengst, maar moet het gaan om een hoger uurtarief. De beloning is wel gemaximeerd op 25% van de opbrengst van de zaak. Bij verlies mag afgesproken worden dat de cliënt niets verschuldigd is aan zijn advocaat. In incassozaken was 'no cu...
Meer lezen

Grote plannen voor rechtspraak

In zijn brief van 11 juni jl. aan de Tweede Kamer heeft minister Opstelten zijn plannen voor vernieuwing van de rechtspraak verder onthuld. Met het project genaamd KEI, wat staat voor Kwaliteit en Innovatie rechtspraak, moeten allerlei maatregelen leiden tot een nieuwe, eenvoudige, begrijpelijke, flexibele, uniforme en digitale basisprocedure waarin de rechter de regie voert, maatwerk levert en geschillen snel en definitief beslecht. Opstelten onderscheidt vijf onderwerpen: een nieuwe basisprocedure in het civiele recht, een andere invulling van de mondelinge behandeling (ook civiel), het digitaal starten van...
Meer lezen

Internationale incasso in een handboek

Atradius Collections heeft wederom een handboek uitgegeven dat ingaat op allerlei aspecten van incasso in het buitenland. Totaal omvat het handboek 35 landen. Het handboek is gratis te downloaden. In het handboek is allerhande informatie te vinden over het incasseren van gelden in het buitenland. Of het nu gaat om Bulgariije of Australië, Noorwegen of Hongkong. Zo wordt o.a. ingegaan op het minnelijke incassotraject, het berekenen van rente en het verhalen van de kosten, het verloop van de gerechtelijke procedure en de executiemogelijkheden. Maar ook insolventieprocedures en verwachte doorlooptijden staa...
Meer lezen

Harde kritiek op Parket Noord-Nederland

Een strafrechter uit Groningen, Edzard van Weringh, heeft eind mei hard uitgehaald naar het Openbaar Ministerie. Hij noemde het 'huilen met de pet op' en duidde daarmee o.a. op strafdossiers die te laat worden aangeleverd waardoor de voorbereidingstijd in het geding komt. De verdachte is daarvan de dupe omdat de advocaat en de rechter hun werk niet  goed kunnen doen. Het parket geeft, wat toch wel opmerkelijk is, toe dat de zaken niet op orde zijn. Door de fusie van het parket Groningen, Leeuwarden en Assen per 1 januari 2013 zijn de werkprocessen nog niet op orde en zijn er ict-problemen. En het...
Meer lezen

Wanbetaling stijgt in Europa

Uit de European Payment Index die deze week verscheen, blijkt dat Europese bedrijven steeds lakser worden in het betalen van hun facturen. Uit het onderzoek, dat jaarlijks wordt uitgevoerd door Intrum Justitia, blijkt dat het betalingsverzuim is opgelopen tot 350 miljard euro, totaal 7% meer dan in 2011. In Nederland is het aantal afgeboekte vorderingen met 4% toegenomen tot 2,6% van de omzet, in totaal een bedrag van 14,3 miljard euro. De eigen financiële problemen blijken een van de belangrijkste redenen om facturen niet te betalen. Deze problemen leiden er ook toe dat 38% van de bedrijven in Nederland...
Meer lezen

Afname aantal dagvaardingen

Het aantal dagvaardingen is in 2012 afgenomen, zo blijkt uit de jaarcijfers van Flanderijn, een van de grotere gerechtsdeurwaardersorganisaties in Nederland. Met een afname van 23% is de daling fors te noemen. De oorzaak kan volgens Flanderijn o.a. gezocht worden in de hogere griffierechten. Er wordt vooral door het MKB minder geprocedeerd voor de wat lagere vorderingen. Het griffierecht voor deze categorie vorderingen is de laatste jaren fors gestegen. Rechtspersonen betalen voor vorderingen vanaf 500 euro maar liefst 448 euro griffierecht. Zij kiezen er eerder voor om hun vorderingen af te boeken. ...
Meer lezen

Einde ne bis in idem

De Eerste Kamer heeft in april ingestemd met de Wet herziening ten nadele van Minister Opstelten. Deze wet zet het principe van 'ne bis in idem' ten dele aan de kant. Voortaan kunnen verdachten die eerder zijn vrijgesproken van een geweldsmisdrijf met de dood tot gevolg opnieuw worden vervolgd als er nieuw bewijsmateriaal is. In het verleden kon er met nieuw bewijs ook opnieuw geprocedeerd worden tegen een eerdere uitspraak, maar alleen met het doel om de eerder veroordeelde vrij te spreken. Dus in het voordeel van de veroordeelde. Met deze wetswijziging wordt het tegenovergestelde mogelijk. Is een ve...
Meer lezen

Centraal beslagregister op komst

Op 5 april jl. heeft de Ministerraad gesproken over het incassoregime in Nederland. Besloten is om de stapeling van incassomaatregelen proberen te voorkomen en er zo voor te zorgen dat er voldoende inkomen overblijft om in het primaire levensonderhoud te voorzien. Aldus Rutte tijdens zijn persconferentie. Een manier om stapeling te voorkomen is de inzet van een Centraal Digitaal Beslagregister (CDB). In het register zullen per debiteur de beslagen inzichtelijk worden gemaakt, zodat stapeling kan worden voorkomen. Het gaat daarbij om zowel beslag op roerende zaken, onroerende zaken, maar ook derdenbeslage...
Meer lezen

Wetgeving betalingstermijnen

Op 16 maart jl. is nieuwe wetgeving van kracht geworden over betalingstermijnen. Deze van oorsprong Europese wetgeving, is in Nederland opgenomen in boek 6 BW. De nieuwe wetgeving geldt alleen voor overeenkomsten tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de overheid. De betalingstermijn is volgens de nieuwe wetgeving maximaal 30 dagen, tenzij partijen onderling een andere termijn overeenkomen. Dat kan bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden. Maar dan moet die termijn niet onbillijk zijn. Als partijen een termijn van meer dan 60 dagen overeen willen komen, moeten zij dat uitdrukkelijk in de overeenkoms...
Meer lezen

Juridisch warenhuis?

Hoewel er nog nauwelijks publiciteit aan het initiatief is gegeven, heeft Nederland sinds december 2012 een juridisch warenhuis. De bedoeling van de initiatiefnemers van Lex & Leads is dat cliënten juridische diensten kunnen inkopen voor een vast tarief, omdat er behoefte is aan helderheid. Op dit moment is alleen het advocatendeel actief (www.omniusadvocaten.nl), waaraan bekende advocaten als Damsté Advocaten en De Haan Advocaten deelnemen. Maar het warenhuis wordt uitgebreid met notarissen, fiscalisten, juristen en gerechtsdeurwaarders. Omnius hanteert voor haar deelnemers een keurmerk om de...
Meer lezen

Hoge Raad beaamt werkdruk

De President van de Hoge Raad heeft via een brandbrief, geplaatst in NRC Next, steun betuigd aan zijn collega-rechters die protesteren tegen de hoge werkdruk bij de gerechten. Het is begonnen met een manifest van zeven raadsheren van het Gerechtshof te Leeuwarden (inmiddels Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden). Daarin stellen zij onder meer de werkdruk aan de orde. De rechtspraak zou steeds meer lijken op een productiebedrijf waar productiecijfers leidend zijn en waardoor de kwaliteit onder druk komt te staan. Maar ook de benoemingsprocedure van de nieuwe presidenten en de grote invloed van de Raad voor de rechtsp...
Meer lezen

Juridisch loket druk bezocht

Het Juridisch Loket, waar iedereen gratis terecht kan voor juridische vragen, heeft in 2012 nieuwe records gevestigd. Het loket voelt de economische crisis volop, met 100.000 meer hulpvragen dan in 2011. In 2012 heeft het Loket 858.000 vragen beantwoord. Zo was er een stijging te zien van 28% bij de vragen over personen- en familierecht, vooral gericht op alimentatie en echtscheiding. Maar ook het aantal vragen over sociale zekerheid is fors toegenomen. Daarbij gaat het over WW, bijstand en Ziektewet. De meeste vragen gaan echter nog steeds over arbeidsrecht. De economische tijding is een van de oo...
Meer lezen

Kamervragen beslagvrije voet

Naar aanleiding van het rapport van de Nationale Ombudsman (Deurwaarder te streng bij beslaglegging), waarin wordt geconcludeerd dat de beslagvrije voet regelmatig te laag wordt vastgesteld, zijn kamervragen gesteld aan staatssecretaris Klijnsma. Zij stelt voorop dat de juiste toepassing van de beslagvrije voet vereist is om te waarborgen dat burgers een minimum inkomen hebben waarmee zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De beslagleggende partij is daarbij verantwoordelijk voor de juiste berekening. Zij erkent dat het berekenen van de beslagvrije voet complex is en er telkens een individuele...
Meer lezen

Aantal wanbetalers stijgt in bedrijfsleven

In het bedrijfsleven is het aantal wanbetalers in een jaar gestegen van 150.000 naar 180.000. Dat is een stijging van 20%. Volgens Jet Creemers van het NVI is daarvoor onvoldoende aandacht bij het Ministerie van Economische Zaken. Creemers wijst op het domino-effect. Als consumenten hun vorderingen niet betalen, hebben bedrijven geen geld om hun eigen facturen te betalen, mede omdat de banken geen geld beschikbaar stellen. Daardoor komen andere bedrijven ook in de problemen. De huidige investeringen in de economie zijn niet adequaat. Volgens Creemers moeten bedrijven vroegtijdig hun vorderingen uitbesteden en...
Meer lezen

Incassomarkt in kaart gebracht

Het WODC heeft eind 2012 een rapport uitgebracht waarin de markt van buitengerechtelijke incasso in kaart is gebracht. Aanleiding voor het rapport was de discussie die weer oplaaide over het al dan niet certificeren van incasso-ondernemingen bij de invoering van de wetgeving over incassokosten. Uit het rapport blijkt dat er 444 incasso-ondernemingen actief zijn in Nederland. Daarnaast zijn er 200 deurwaarderskantoren en 187 advocaten die gespecialiseerd zijn in het incasseren van vorderingen. Van de groep incasso-ondernemingen verrichten 285 ondernemingen alleen maar incassowerk, terwijl de andere onderneming...
Meer lezen

Kabinetsplannen op juridisch gebied

De plannen van het kabinet Rutte II bevatten ook een aantal zaken op juridisch gebied. Sommige standpunten vanuit het vorige kabinet zijn gelukkig verlaten of de scherpe kantjes zijn eraf. In het strafrecht zal een eigen bijdrage worden ingevoerd voor gedetineerden en zal geprobeerd worden de kosten van de strafprocedure te verhalen op de dader. Ook zullen straffen vaker direct worden uitgevoerd. Ook zal het voordeel dat verdachten proberen te halen uit het weigeren van psychiatrisch onderzoek worden aangepakt. De invoering van minimumstraffen, zoals het vorige kabinet nog voorstelde, staan niet in het regeer...
Meer lezen

Proef met strakkere regels hoger beroep

Bij de gerechtshoven in Amsterdam en 's-Hertogenbosch wordt vanaf 1 januari gestart met een proef, waarbij het procesreglement voor hoger beroepzaken wordt aangescherpt. Doel van de proef is om de doorlooptijd van appelzaken te verkorten. De proef maakt onderdeel uit van het landelijke project Civiele procesinnovatie en geldt alleen voor civiele dagvaardingszaken in hoger beroep. Aanpassingen van het procesreglement hebben onder andere betrekking op het verkorten van termijnen en minder uitstelmogelijkheden. Daarnaast kunnen minder aktes worden genomen en dient het procesdossier van de rechtbank al bij he...
Meer lezen

Daling uitspraken Wsnp door bezuinigingen

Tegen alle verwachtingen in neemt het aantal wettelijke schuldsaneringen in 2012 af. Volgens de Raad voor Rechtsbijstand is dat op opmerkelijk omdat het aantal mensen in een problematische schuldensituatie alleen maar toeneemt. Steeds meer mensen kunnen hun zorgpremie niet meer betalen of hebben te hoge hypotheeklasten. Daarnaast zijn er ook steeds meer jongeren met schulden. De afname wordt volgens de Raad veroorzaakt door de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening die afgelopen zomer van kracht is geworden. Gemeenten zijn verplicht om schuldhulp aan hun inwoners aan te bieden. Zij worden echt...
Meer lezen

Deurwaarder bij politiecontrole

Een landelijke deurwaardersorganisatie heeft onlangs meegedaan aan een politiecontrole in de regio Den Haag. Naast politie, fiscus, narcotica en inspectiediensten was ook de deurwaarder ter plaatse om te spreken met schuldenaren en zo mogelijk auto's in beslag te nemen. Er is voor ruim 32.000 euro aan vorderingen beslag gelegd. Enerzijds is de aanwezigheid bij een politiecontrole een slimme manier om op een andere wijze schuldenaren te spreken en beslag te leggen. Velen weten de deurwaarder te ontwijken waardoor incasseren van vorderingen voor schuldeisers steeds lastiger wordt. En de gerechtsdeurwaarder ...
Meer lezen

Wijziging briefgeheim in grondwet?

Mogelijk gaat artikel 13 uit de Grondwet wijzigen. Dit artikel gaat o.a. over het briefgeheim, dat nu alleen mag worden geschonden op last van de rechter in de daartoe bij wet bepaalde gevallen. Het artikel is toe aan een modernisering, zo bleek in 2010 al uit het rapport van de Staatscommissie Grondwet. Het artikel zal worden verruimd. Niet alleen het brief-, telefoon- en telegraafgeheim moeten worden geeerbiedigd, maar alle telecommunicatie. Zo biedt het artikel na invoering een bescherming die onafhankelijk is van de gekozen techniek. Denk aan het vele e-mailverkeer en het opvragen en opslaan van informati...
Meer lezen

Vijf jaar Via Verlaan

  Voor één keer geen juridisch, maar wel leuk nieuws. In september 2012 is het vijf jaar geleden dat Via Verlaan is gestart. In verband met het jubileum is Dianna geïnterviewd. Lees hieronder het hele interview door Emago. Vijf jaar Via Verlaan: Hoe heb je het bedrijf van de start gerund en uitgebouwd en hoe kijk je hierop terug?   Eigenlijk heeft Via Verlaan een vliegende start gemaakt. Ik ben veel deurwaarders en advocaten uit mijn netwerk dan ook dankbaar voor het vertrouwen dat zij in Via Verlaan stelden. Daardoor was er vanaf het begin ...
Meer lezen

Top rechtspraak in Nederland

De rechtspraak in Nederland behoort tot de wereldtop. Als het gaat om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht scoren alleen Nieuw-Zeeland en Finland beter. Dit blijkt uit de internationale concurrentie-index van het World Economic Forum. Deze toppositie in de rechtspraak draagt bij aan de economische concurrentiepositie van Nederland. Naast de onafhankelijkheid van de rechters is er ook gekeken naar de doelmatigheid van het oplossen van geschillen, de bescherming van (intellectuele) eigendomsrechten en de wijze waarop tegen overheidsregels kan worden opgekomen. De stijging moet volgens Frans ...
Meer lezen

Huishoudinkomentoets afgeschaft

Op 23 augustus jl. heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen de huishoudinkomentoets afgeschaft. Daarmee wordt het inkomen van meerderjarige kinderen en ouders die samen een gezin vormen, niet langer opgeteld voor de bepaling van de bijstandsuitkering. De huishoudtoets is per 1 januari 2012 ingevoerd en betrof een wijziging in de Wet Werk en Bijstand. Deze wijziging had ook directe gevolgen voor de berekening van de beslagvrije voet. Salaris van meerderjarige kinderen werd bijvoorbeeld meegenomen in de berekening van de beslagvrije voet als er beslag was gelegd op het inkomen van (een van) de ouders. Dit lei...
Meer lezen

Invoering landelijke rekening courant griffierecht uitgesteld

De centrale inning van griffierechten door het Landelijk Dienstencentrum Rechtspraak (LDCR) is uitgesteld. De invoering per september 2012 wordt niet gehaald, er wordt nog steeds getest. Doel van de landelijke inning is enerzijds een vereenvoudiging van de administratie en daarmee kostenbesparing doordat de griffienota's voortaan digitaal worden verzonden. Het griffierecht wordt straks geacht te zijn betaald op het moment dat het griffierecht verschuldigd is, waardoor procedures sneller kunnen starten en fouten worden voorkomen. Door de digitale griffirechtnota in te lezen in het boekhoudsysteem, zi...
Meer lezen

Rapport Nationale ombudsman over schuldhulp

De Nationale Ombudsman heeft een rapport uitgebracht met de titel Schulden komen nooit alleen. Aanleiding voor het onderzoek waren de vele klachten die de Ombudsman ontvangt van burgers die gebruik maken van schuldhulpverlening en de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 juli 2012. Centrale vragen in het onderzoek gaan over wat de burger van de schuldhulpverlener, de gemeente en de overheid mag verwachten. In het rapport staan veel adviezen en het schetst een somber beeld van de huidige praktijk, gestaafd met vele voorbeelden. Een aantal adviezen op een rij: De schuldhul...
Meer lezen

Splitsing Oost-Nederland bij herindeling

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de herindeling van de gerechtelijke kaart. Dat houdt in dat het aantal rechtbanken in Nederland zal worden teruggbracht van 19 naar 10. Ook het aantal gerechtshoven wordt verminderd van vijf naar vier. Maar mogelijk wordt toch nog gekozen voor 11 rechtbanken. ...
Meer lezen

Wetswijzigingen per 1 juli 2012

Er is weer volop nieuwe wetgeving van kracht geworden per 1 juli 2012. Het meest in het oog springend, althans in de incassopraktijk, is natuurlijk de wetgeving over incassokosten. Daarover verschenen al eerder nieuwsberichtjes in deze rubriek met de nodige uitleg. Maar er is meer nieuws onder de zon. Zo is op 1 juli de wettelijke rente voor transacties met personen die niet handelen in beroep of bedrijf verlaagd van 4% naar 3%. De handelsrente is niet gewijzigd en blijft dus 8%. Ook is de Wet elektronische indiening dagvaarding van kracht geworden. Deze wijzigt art. 125 Rv in die zi...
Meer lezen

Incassofolder advocatuur

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft een folder gemaakt over het incasseren van vorderingen. Op heldere wijze wordt daarin uitgelegd welke mogelijkheden een schuldeiser heeft om zijn vordering te incasseren. In de folder genaamd 'Incasso. Last van wanbetalers? Een advocaat kan u helpen', staan tips voor het verbeteren van het debiteurenbeheer om het oplopen van het debiteurensaldo te voorkomen, maar ook wat de schuldeiser kan doen als er al sprake is van wanbetaling. Zo staat er een toelichting in over de faillissementsaanvraag, de gerechtelijke procedure en conservatoir beslag. ...
Meer lezen

Administratiekosten CJIB rechtmatig

Het gerechtshof Leeuwarden acht de administratiekosten van 6 euro die het CJIB oplegt voor het innen van verkeersboetes niet in strijd met het Nederlandse en internationale recht. De uitspraak volgt op het vonnis van de kantonrechter te Amsterdam van 9 februari 2012 die de administratiekosten eerder afwees. Het CJIB berekent sinds 2009 een bedrag van 6 euro administratiekosten voor het innen van verkeersboetes. Volgens de kantonrechter komen de kosten voor handhaving van wettelijke bepalingen waar een straf op staat voor rekening van de Staat. Het gerechtshof concludeert echter dat noch het Wetboek van Strafv...
Meer lezen

Avonturiers incassobranche rukken op

Volgens Jet Creemers van de NVVK zijn er duidelijke signalen dat de avonturiers in de financiële dienstverlening oprukken. Daarbij doelt ze ondermeer op incassobedrijven die methodes hanteren die niet door de beugel kunnen. Creemers stelt dat de leden van de NVVK last hebben van deze avonturiers omdat de hele incassosector wordt geassocieerd met deze praktijken. Als oorzaak voor de toename van deze bedrijven noemt zij ondermeer de groeiende schuldenproblematiek gecombineerd met het ontbreken van goede wetgeving, zoals een certificering voor de incassobranche. Ondernemers zijn volgens haar nu eerder genei...
Meer lezen

Betalingsproblemen hypotheken nemen toe

Uit de halfjaarlijkse Hypotheekmeter van het BKR blijkt dat het aantal huiseigenaren met betalingsproblemen in 2012 met 11.000 kan stijgen. Inmiddels zijn er volgens het BKR 65.329 huisigenaren met betalingsproblemen. Dat is een verdubbbeling in de laatste vier jaar. In het eerste kwartaal kwamen er 2.900 huiseigenaren bij en als deze trend zich voortzet, gaat het om 11.000 huiseigenaren op jaarbasis. Volgens het BKR zijn vooral de economische crisis, de oplopende werkloosheid en toename van het aantal echtscheidingen de oorzaak van de stijging. Ook een stijging van de rente kan voor problemen zorg...
Meer lezen

Niet willen of niet kunnen betalen?

In opdracht van de KBvG is een onderzoek uitgevoerd naar de knelpunten die schuldenaren ervaren die in een problematische schuldsituatie verkeren. Ook is onderzoek gedaan naar het effect van de verschillende preferenties van schuldeisers. De vier onderzoekers (Jungmann, Moerman, Schruer en Van den Berg) komen met verschillende aanbevelingen, waaronder de inrichting van een beslagregister, uitbreiding van de lijst met goederen waarop geen beslag mag worden gelegd, aanpassing van het aantal incassobevoegdheden en de ontwikkeling van een rijksincassovisie. Opvallend is dat de onderzoekers voorstellen ...
Meer lezen

Wijziging woonplaatskeuze bij cassatie

De Eerste Kamer heeft een voorstel aangenomen om de cassatierechtspraak te versterken (32 576). Dat heeft ook consequenties voor de cassatiedagvaarding. In het wetsvoorstel worden speciale eisen gesteld aan advocaten die bij de Hoge Raad mogen procederen.  Het gaat daarbij vooral om regels inzake vakbekwaamheid, zoals toetredingseisen, permanente eisen van scholing en praktijk, vooral op het gebied van procesrecht. In de wetgeving is een overgangsregeling opgenomen van twee jaar voor advocaten die kantoor houden in het arrondissement ’s-Gravenhage.  In de Wet op de rechterlijke organisati...
Meer lezen

Wetsvoorstel incassokosten aangenomen

Het wetsvoorstel (32 418) voor een wettelijke normering van incassokosten is door de Eerste Kamer aangenomen op 13 maart 2012. Invoering per 1 juli 2012. Het wetsvoorstel met dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten is al op 19 april 2011 door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel nu als hamerstuk afgedaan.  Het wetsvoorstel wijzigt art. 6:96 BW, waarbij in een AMvB de tarieven worden vastgelegd. Hoewel er veel discussie en lobbywerk is verricht vanuit de incassobranche om het minimumtarief van € 40,- op te schroeven, heeft dat niet tot resultaat geleid. Voor nadere i...
Meer lezen

Afwijzing proceskosten wegens hoge griffierechten

De kantonrechter in Rotterdam heeft onlangs in een huurzaak zowel de incassokosten als de proceskosten afgewezen. Het betreft een vordering van de woningbouwvereniging van minder dan een maand. Gelet op de verhouding tussen de (verhoogde) griffierechten en de vordering wordt van de eiser een meer serieuze afweging verwacht over het aanspannen van een gerechtelijke procedure. Eiser heeft met de debiteur een betalingsregeling gesloten, waarbij binnen één maand en in een tweede regeling binnen twee maanden, de achterstand zal worden ingelopen.  Hieraan is niet voldaan. De kantonrechter laat in...
Meer lezen

Administratiekosten boete afgewezen

De kantonrechter in Amsterdam heeft de administratiekosten die het CJIB berekent bovenop een verkeersboete afgewezen.  Uitgangspunt is dat kosten voor handhaving van wettelijke bepalingen waaraan een straf is verbonden voor rekening van de Staat komen. De overtreder heeft de verkeersboete betaald, maar daarna verzet ingesteld tegen de administratiekosten van € 6,- die het CJIB sinds 2009 berekent. De kantonrechter stelt de overtreder in het gelijk.  Volgens de kantonrechter is een verkeersboete “(..)  geen tegenprestatie voor een door de overheid geleverde prestatie en evenmin een vo...
Meer lezen

Digitale kantonrechter op komst

Uit het Jaarplan Rechtspraak 2012 blijkt dat de Rechtspraak aan de slag gaat met digitalisering van de gerechtelijke procedures. In navolging van het particuliere initiatief  E-court krijgen we vanuit de rechtspraak nu de e-kantonrechter. Er wordt een digitale procedure ingericht die partijen in de staat stelt om in een beveiligde elektronische omgeving hun geschil aan de kantonrechter voor te leggen. De kantonrechter zal binnen 6-8 weken een uitspraak doen in het voorgelegde geschil. De rechtbanken Den Bosch en Rotterdam zijn uitgekozen voor dit project.  De digitale kantonprocedure is gebaseerd op...
Meer lezen

Stabilisatie faillissementen in 2011

Volgens het CBS zijn in 2011 9.531 faillissementen uitgesproken. Dat betekent een stabilisatie ten opzichte van 2010, waarin de rechter 9.566 faillissementsverzoeken heeft toegewezen. Ongeveer een derde deel van het aantal uitgesproken faillissementen betreft natuurlijke personen, al dan niet met een bedrijf (3.355). In tegenstelling tot het aantal faillissementen, zien we in 2011 een forse toename van het aantal Wsnp-uitspraken. Zijn in 2010 nog 11.381 natuurlijke personen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, tot en met het derde kwartaal van 2011 zijn dat er al 10.758. Daarvan hebbe...
Meer lezen

E-court voorlopig gesloten

Het E-court behandelt voorlopig geen nieuwe zaken meer. Eerst moeten haar opdrachtgevers in de algemene voorwaarden opnemen dat hun geschillen worden voorgelegd aan een arbiter. Uit een artikel in het FD blijkt dat de 2.000 uitspraken die E-court heeft gedaan eerst aan de kantonrechter moeten worden voorgelegd, alvorens zij door een gerechtsdeurwaarder ten uitvoer gelegd kunnen worden. E-court staat al langer in de schijnwerpers. Het is een volledig nieuw concept van Henriette Nakad, waarbij schuldeisers en schuldenaren in een digitale omgeving hun standpunten over en weer kunnen uitwisselen, waarna een ...
Meer lezen

Gerechtsdeurwaarder goedkoper in 2012

De tarieven voor de gerechtsdeurwaarder zijn in 2012 gedaald. Voor ambtshandelingen mag in 2012 0,187% minder in rekening worden gebracht ten opzichte van 2011. De tarieven voor ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders zijn vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. In dat besluit staan de maximale kosten die een gerechtsdeurwaarder voor bijvoorbeeld een dagvaarding, betekening van een vonnis of beslaglegging in rekening mag brengen aan een schuldenaar. Met de opdrachtgevers kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt. Deze kosten worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2012 bet...
Meer lezen

Nieuw procesreglement rechtbank civiel

Per 1 januari 2012 is er een nieuw procesreglement van kracht voor de civiele dagvaardingszaken bij de rechtbank. De wijzigingen houden verband met de invoering van het nieuwe griffierechtensysteem in 2011. De wijzigingen zijn opgenomen in paragraaf 3 van het procesreglement. Veelal zijn het vastleggingen van de huidige praktijk en bevatten de wijzigingen geen wereldschokkende zaken. Maar niettemin schept het duidelijkheid. Zo is in 3.5 opgenomen dat er geen griffierecht verschuldigd is als de zaak wordt ingetrokken voor de eerste roldatum om 10.00 uur. Er is een regeling voor betaling van griffierecht in een...
Meer lezen

Hoe lijdelijk is de kantonrechter?

Waar ligt de grens van de actieve houding van de kantonrechter? Dat vroeg kamerlid Quik-Schuijt afgelopen zomer aan minister Opstelten. Daarbij ging het haar vooral om de situatie waarin de ene partij een gemachtigde heeft en de andere partij niet. Opstelten heeft daarop een overleg georganiseerd met 16 kantonrechters en hen de volgende stelling voorgelegd: "De actieve aanpak van de kantonrechter ter zitting en het 'helpen'van een partij die zich niet bedient van een professionele rechtshulpverlener is in strijd met de beginselen van lijdelijkheid en partij-autonomie en verdient daarom geen navo...
Meer lezen

Normering incassokosten in Eerste Kamer

Het wetsvoorstel (32 418) voor een wettelijke normering van incassokosten is behandeld in de Eerste Kamer. Deze wetgeving moet er voor zorgen dat een consument nooit meer incassokosten hoeft te betalen dan wettelijk vastgelegd. Op dit moment biedt het Rapport Voorwerk II aan de rechters een richtlijn voor het vaststellen van een redelijk bedrag aan incassokosten. Door het ontbreken van wetgeving zijn er de laatste jaren echter grote verschillen ontstaan in het land. Sommige kantonrechters wijzen alle incassokosten af, anderen hanteren het rapport wel, waardoor rechtsongelijkheid is ontstaan. Wetgeving is daar...
Meer lezen

Stilzwijgende verlenging en opzegtermijnen

Op 1 december 2011 treedt de Wet Van Dam in werking. Daarmee komt een einde aan ongewenste verlenging van abonnementen/lidmaatschappen en onduidelijke opzegtermijnen. De wetswijziging leidt tot een aanpassing van de artikelen over algemene voorwaarden in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. In de wet is bepaald dat indien bepaalde bedingen in de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn voor de consument, deze bedingen vernietigd kunnen worden. Op deze zogenaamde zwarte en iets minder bezwaarlijke grijze lijst komt een aanpassing. Als onredelijk bezwarend worden aangemerkt al...
Meer lezen

Alle cijfers over WSNP

De nieuwe Monitor WSNP is eind oktober 2011 weer verschenen. Alle feiten en cijfers over de WSNP weer keurig overzichtelijk in een rapport. Alles wat u altijd al wilde weten over de WSNP staat er in. Het is de zevende keer op rij dat de Raad voor de Rechtspraak samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek de Monitor WSNP uitbrengt.  In het rapport leest u onder andere dat er in 2010 16.643 aanvragen WSNP zijn ingediend, dat is 30% meer dan in 2009. Er zijn in totaal 11.375 natuurlijke personen toegelaten tot de WSNP. Ook weten de schuldhulpverleners de bijzondere regelingen zoals een dwanga...
Meer lezen

Meet the judge

Dit jaar bestaat de rechtspraak in Nederland 200 jaar. In dat kader worden verschillende activiteiten door de rechterlijke macht georganiseerd zoals 'Meet the judge' op 9 november 2011. Het doel van de bijeenkomsten is om de rechtspraak iets dichter bij de burger te brengen. Op die dag openen veel rechtbanken hun deuren en kunt u met een rechter in gesprek, krijgt u een rondleiding door het gerechtsgebouw en kunt u vragen wat u altijd al had willen weten over de rec...
Meer lezen

Deurwaarder gebruikt bijsluiters

De KBvG heeft bijsluiters ontwikkeld voor een aantal veelvoorkomende exploten. Zo kan de ontvanger van het ambtelijke stuk na vertrek van de gerechtsdeurwaarder nog eens in 'normaal Nederlands' nalezen welk stuk hij heeft ontvangen en wat de gevolgen zijn. In de meest ideale situatie spreekt de gerechtsdeurwaarder de betrokkene en kan hij ter plaatse uitleg geven. Maar dat lukt niet als betrokkene niet thuis is, of er sprake is van een taalbarrière. In samenwerking met de Sociaal Raadslieden is voor een bijsluiter gekozen.  De bijsluiters zijn al in 2010 ontwikkeld maar worden n...
Meer lezen

Achterstand hypotheek neemt toe

Uit cijfers van het BKR in Tiel blijkt dat meer dan 45.000 huishoudens een achterstand hebben in de betaling van de hypotheeklasten van meer dan drie maanden. Directeur van het BKR, Peter van den Bosch, spreekt van een verdubbeling van het aantal huishoudens met betalingsachterstand sinds 2007. 45.000 huishoudens is één procent van het aantal eigen woningbezitters. Als belangrijkste oorzaken noemt hij echtscheiding en werkloosheid. Veel mensen die scheiden of hun baan verliezen moeten hun huis verkopen, maar door de stagnerende huizenmarkt lukt dat niet. Of de verkopers blijven achter met e...
Meer lezen

Camera's in de rechtszaal

Rechtszalen moeten standaard worden uitgerust met televisiecamera's. Dat adviseert een commissie onder voorzitterschap van Yvonne van Rooy aan de Rechtbank Amsterdam. Er is behoefte aan meer transparantie over rechtspraak. Met het plaatsen van camera's en het rechtstreeks uitzenden op televisie zou volgens de commissie meer evenwicht ontstaan in de beeldvorming. Aanleiding voor het onderzoek was het strafproces tegen Geert Wilders, bij de rechtbank Amsterdam dat volledig op televisie is uitgezonden. Nu worden ook al camera's in de rechtszaal toegelaten, maar mag meestal niet h...
Meer lezen